Urząd Miasta Łodzi

Historia Szkoły

Historia naszej placówki rozpoczyna się w roku 1962. Wówczas, 3 września 1962 r., w poniedziałek, odbyła się w nowym budynku szkolnym uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Nowa szkoła, nowy rok szkolny - doniosłe wydarzenie dla okolicznych mieszkańców i władz dzielnicy.

Tak oto relacjonuje tamto wydarzenie nasza szkolna kronika: Działo się to w roku 1962 we wrześniu za panowania Ministra Oświaty- W. Tułodzieckiego, Kuratora Okręgu Szkolnego miasta Łodzi - M. Woźniakowskiego i inspektora oświaty - E. Szymańczyka. Dokładnie o godzinie 9.00 w dniu 3 września rozpoczął się rok szkolny w nowo oddanej szkole. Za stołem prezydialnym zajęli miejsca: kierownik szkoły - E. Urbański, kierownik szkolnictwa podstawowego KOS - J. Nowacki, Sekretarz DRN Widzew - W. Dymowski, inspektor szkolny - E. Szymańczyk i komendant KD MO Widzew - E. Michalak.


W roku szkolnym 1962/63 kierownikiem naszej placówki był E. Urbański, a funkcję zastępcy pełniła M. Cichocka.

W dniach 1-15 czerwca 1963 r. nowa szkoła zyskała dodatkowy splendor: pełniła rolę gospodarza Dzielnicowej Wystawy Politechnicznej, zorganizowanej przez Inspektorat Oświaty Łódź - Widzew. Wykonawcą było Ognisko Metodyczne Zajęć Praktyczno - Technicznych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem: zwiedziło ją ok. 5000 osób (młodzieży i dorosłych). Liczne fotografie na ten temat świadczą o istotnym znaczeniu wystawy, na której zgromadzono 1500 eksponatów ze wszystkich widzewskich szkół.


Oto kilka danych statystycznych dotyczących naszej placówki z tego okresu: 719 zapisanych uczniów na koniec 1963 r., 18 oddziałów (średnio 39,9 uczniów w klasie), 21 nauczycieli oraz kierownik i zastępca. Tak wyglądał początek funkcjonowania naszej szkoły.

W sierpniu 1963 r. kol. E. Urbański przeszedł do pracy w Szkole Podstawowej nr 37, funkcję kierownika naszej szkoły objęła p. Maria Kordala (dotychczas zastępca kierownika w SP 139). Funkcjonowanie szkoły w nowym roku szkolnym przebiegało w r. szk. 1963/64 pod szczytnym (może nieco napuszonym) hasłem, widocznym na starej fotografii: Walkę o lepsze wyniki nauczania uczcimy...".

W styczniu 1964 r. miała miejsce ważna uroczystość: nasza placówka otrzymała imię Anieli Krzywoń - 19-letniej fizylierki, która zginęła w bitwie pod Lenino (12.X.1943).

Uroczystość nadania imienia odbyła się "w rocznicę wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie" - 17 stycznia 1964 r.. W uroczystości wzięły udział łódzkie ówczesne władze oświatowe, partyjne i dzielnicowe. Dostojni goście wpisali się do księgi pamiątkowej, również prasa informowała o tym wydarzeniu.

W roku szkolnym 1965/66 do naszej szkoły uczęszczało już 853 uczniów (należy pamiętać, że był to okres "wyżu demograficznego"). Osiągano bardzo dobre wyniki w nauce: o naszej szkole pisano w prasie jako o "wzorowej" (1965/66), osiągającej najlepsze wyniki w dzielnicy. Działał tu wówczas teatrzyk kukiełkowy i "Koło Żywego Słowa". 13 czerwca 1966 r. zorganizowano u nas wystawę "1000 lat Państwa Polskiego".

W roku szkolnym 1966/67 po raz pierwszy żegnano klasy ósme, a w Festiwalu Małych Form Artystycznych "Kraj, w którym żyjemy" (był to przegląd działalności harcerzy) zajęliśmy I miejsce. Również w tym okresie doceniono pracę nauczycieli naszej szkoły; odznaczenia otrzymali kol. Ryszard Sobolczyk - Honorową Odznakę miasta Łodzi, a kol. Zdzisław Szczepański - Honorową Odznakę Przyjaciół Dziecka.

Przełomową datą w historii naszej szkoły był 1.09.1970 r. Od tej właśnie chwili wprowadzono z inicjatywy Kuratorium Okręgu Szkolnego dla miasta Łodzi eksperyment: uczniowie ze wszystkich klas spędzali w szkole 8 godzin. W tym czasie oprócz zajęć dydaktycznych dzieci miały zapewnione dwa posiłki (śniadanie i obiad), odrabiały lekcje pod kierunkiem nauczycieli, uczestniczyły w spacerach i zajęciach świetlicowych. Eksperyment uznano za udany, zyskał on rozgłos wśród szkół widzewskich, szeroko pisała prasa o nowatorskim sposobie nauczania i opieki nad dziećmi. Gdy pojawiły się głosy krytyczne ("Jak to możliwe, że w ciągu jednej godziny odrabiania lekcji uczniowie są w stanie przygotować się z kilku przedmiotów?"), odpowiadali na łamach prasy nauczyciele, że efektywne wykorzystanie czasu w szkole zapewnia dobre opanowanie materiału. Korzyści były oczywiste: dzieci wracały do domu bez książek, czas spędzany po szkole był dla nich czasem wolnym. Zadowoleni byli rodzice, którym szkoła w znacznym stopniu pomagała w opiece nad dziećmi, zapewniając uczniom posiłek i pomoc w odrabianiu lekcji. "Sto siedemdziesiąta" była wówczas pierwszą tego typu placówką eksperymentalną w kraju.
18 maja 1973 r. szkoła otrzymała "Nagrodę Kowalskich"- ufundowaną przez "Kurier Polski", przyznaną przez Komitet Nagrody Kowalskich. Doceniono w ten sposób wprowadzenie i pierwsze efekty eksperymentu w naszej placówce, do której dzieci chodziły "bez tornistrów" ("Do szkoły bez tornistrów" - to tytuł artykułu prasowego opisującego eksperyment), ponieważ podręczniki czekały na miejscu, w szkole.

Uhonorowano nauczycieli zasłużonych w pracy dydaktycznej: nagrody Ministra Oświaty i Wychowania otrzymali na koniec r. szk. 1972/73: dyr. M. Kordala, R. Sobolczyk, K. Ciechanowska, B. Markiewicz. 17.X.1973 r. szkoła otrzymała odznaczenie i nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania im. KEN., a nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania uhonorowano nauczycieli: K. Woziwodę i B. Krajewską. 13 listopada 1973 r. gościliśmy delegację kobiet włoskich, a 27.11.1973 r. czterdziestu dziennikarzy z całego kraju, którzy zapoznawali się z eksperymentem. 7 grudnia 1973 r. w naszej placówce gościł ówczesny Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski, który przekazał zespołowi nauczycielskiemu nagrodę im. KEN za wybitne osiągnięcia oraz medal KEN za wyniki nauczania i wychowania.


Od 1 września 1976 r. funkcję dyrektora szkoły objął p. Z. Wilczak, a jego zasępcy p. W. Pedo.

14. X. 1976 r. Złote Krzyże Zasługi otrzymały panie: Zofia Lelonkiewicz i Maria Sobolczyk.

W r. szk. 1976/77 dyrektorem szkoły została J. Wilczyńska. 19 lutego 1979 r. w szkole stworzono kącik patronki A. Krzywoń. Na parterze umieszczono portret młodej fizylierki, który uroczyście odsłoniła p. dyr. Wilczyńska.

W latach osiemdziesiątych stopniowo ograniczano zasięg eksperymentu: do szkoły "bez książek" przychodziły tylko klasy I-III i spędzały tu osiem godzin dziennie. Pozostałe klasy już nie były objęte eksperymentem, aż wreszcie na przełomie lat 80-ych i 90-ych zaprzestano zupełnie jego realizacji.

W 1991 roku zmieniło się kierownictwo szkoły: stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna  Pietraszek.

Doniosłym wydarzeniem w życiu naszej szkoły była zabawa karnawałowa, którą zorganizowaliśmy dla uczniów niepełnosprawnych z ośrodka przy ul. Spadkowej. Uroczystość miała miejsce 11 stycznia 1992 r. w sobotę. Było to wielkie przeżycie dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy włączyliśmy się do organizacji balu: nasi uczniowie przygotowali samodzielnie upominki dla gości, nauczyciele zadbali o dekorację, konkursy, bogaty zestaw wesołych zgadywanek, była także inscenizacja. Dla gości przygotowano też poczęstunek. Oprócz najważniejszych gości - dzieci niepełnosprawnych - odwiedzili nas m. in. poseł Marek Markiewicz, przedstawiciele Rady Osiedla, dziennikarze z prasy, TV łódzkiej.


W dniach 22-25. 09. 94 r. uczniowie i nauczyciele wzięli udział w XXXVI Rajdzie w Górach Świętokrzyskich - nauczyciele otrzymali dyplomy na pamiątkę tego wydarzenia. Przez kilka lat z rzędu (1.12.94 - do 1997) rokrocznie braliśmy udział w Międzyszkolnym Konkursie "Mity greckie wciąż żywe", organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29. Nasi uczniowie zajmowali w kolejnych edycjach wysokie miejsca (II, III m-ce). Wieloma sukcesami w dziedzinie sportu mogą poszczycić się nasi uczniowie, którzy w latach 90-tych zebrali mnóstwo nagród, pucharów, dyplomów w różnorodnych zawodach sportowych.


Rok szkolny 1999/2000 - to początek reformy systemu edukacji.
W czerwcu 1999 r. po raz pierwszy pożegnaliśmy uczniów klas szóstych, którzy odeszli do gimnazjów. Ostatni raz żegnaliśmy ósmą klasę w czerwcu 2000 r., a teraz do naszej szkoły chodzą dzieci do kl. I-VI; uczą się na etapie wczesnoszkolnym - kl. I-III - kształcenie zintegrowane oraz na II etapie - kl. IV-VI - nauczanie blokowe.


Na jesieni 1999 r. utworzono świetlicę profilaktyczną. W ramach świetlicy działa: koło teatralne, SKS, koło plastyczne, koło polonistyczne i matematyczne, a przede wszystkim zajęcia socjoterapii.

Przed nauczycielami trudne wyzwania związane z reformą szkolnictwa. Pragniemy, by - mimo trudności finansowych oświaty - nasza szkoła stała się: szkołą XXI w. i sprostała wszelkim oczekiwaniom.

W roku szkolnym 1999/2000 w związku z reformą edukacji do naszej społeczności dołączyli nowi nauczyciele i uczniowie z likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 32, która powoli przekształcała się w Publiczne Gimnazjum Nr 28. Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach: głównym przy ul. Miedzianej 1/3 i filii przy ul. Kopcińskiego 54. W następnym roku, gdy liczba klas się zmniejszyła, wszystkie lekcje odbywały się przy ul. Miedzianej.  W tym też roku (2000/2001) odbył się konkurs na logo szkoły.

Początek XXI w.  to przede wszystkim wprowadzanie reformy systemu edukacji oraz poszerzanie oferty szkoły. Powstają klasy ekologiczne, świetlica integracyjna, Koło Dziedzictwa Narodowego i Badaczy Kultury.


W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie kl. VI-tych po raz pierwszy przystąpili do sprawdzianu kompetencji na koniec szkoły podstawowej.


W 2001 roku swoją pierwszą edycję miał Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Konkurs zdobył popularność wśród okolicznych szkół i w 2011 roku odbyła się jego dziesiąta edycja. Dużym zainteresowaniem cieszył się również organizowany przez naszą szkołę Międzyszkolny Konkurs „ Bohaterowie Naszych Lektur”.

W ramach działalności ekologicznej klasy młodsze organizują od lat Dzień Pomidora, Dzień Cebuli, Dzień Ziemniaka, Dzień Marchewki, itp. oraz wystawy zbóż i ich produktów. Co roku we wrześniu bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, porządkując okolice szkoły, Park 3 Maja lub bardziej odległe rejony miasta. Uczniowie tworzą ekologiczne ozdoby świąteczne, uczestniczą w różnych konkursach.


Wiosną 2004 roku odbyły się w szkole uroczystości związane z promowaniem członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Zorganizowano przedstawienie, w którym wzięły udział wszystkie klasy młodsze. Dzieci prezentowały poszczególne, wybrane kraje Unii Europejskiej. Były śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy.

Nasi uczniowie zaangażowali się również w realizację imprezy plenerowej „ Pociąg do Europy” organizowanej w Pasażu Schillera przez Polski Związek Głuchych, Oddział  w Łodzi, w dniu 22 maja 2004 r.

Od lutego 2006 roku działa w naszej szkole świetlica integracyjna, powołana dzięki staraniom szkoły i Stowarzyszania Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

30 listopada 2006 roku odbył się Dzień Kultury Romskiej. W trakcie spotkania nasz gość,     p. Krystyna Markowska, prezes Stowarzyszania Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, opowiadała o tradycjach i kulturze Romów, dziewczęta z zespołu taneczno- wokalnego zaprezentowały tradycyjne tańce romskie, zaś jedną z głównych atrakcji był zbudowany przez uczniów, na wzór autentycznych taborowych wozów, wóz cygański, którym dzieci wjechały na salę przy akompaniamencie muzyki romskiej.

Pieśniom i opowieściom o kulturze romskiej przysłuchiwali się zaproszeni goście: wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ p. Iwona Jędrzejczak, inspektor WE p.Hanna Belke Markiewicz, wizytator KO, p. Wacława Filak, przedstawiciele Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Straży Miejskiej. Wśród zaproszonych gości byli również dyrektorzy sąsiednich szkół oraz członkowie Rady Osiedla Stary Widzew.

Po zakończeniu części artystycznej goście udali się na degustację tradycyjnych romskich potraw i smakołyków. Biesiada Cygańska była okazją do oficjalnego otwarcia działającej w naszej szkole świetlicy integracyjnej dla uczniów romskich i polskich.

Dzieci niejednokrotnie uczestniczyły w zajęciach dotyczących kultury i tradycji romskiej prowadzonych przez panią Krystynę Markowską.12 stycznia 2009 roku brały udział w obchodach 67 rocznicy likwidacji romskiej części getta łódzkiego.

W  latach 2002-2007 prężnie działało w naszej szkole Koło Dziedzictwa Narodowego  i Badaczy Kultury.  Uczniowie poznawali historię i tradycje swojej małej ojczyzny. Przy zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, którzy udostępnili ciekawe eksponaty, zorganizowano wystawę pt. „ Dawna Szkoła”. Członkowie koła uczestniczyli m.in. w VII Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Łodzi ( IV miejsce), konkursie „ Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizowanego przez Gimnazjum 28.  W roku 2006 członkowie Koła Dziedzictwa wyjechali na wycieczkę do Skansenu rzeki Pilicy, która była nagrodą za udział w programie aktywizacji społecznej młodzieży „ Harangos”.

Prężnie działało Koło Teatralne klas młodszych prowadzone przez p. Bogusławę Kuleszczyk. Szerokim echem wśród lokalnej społeczności odbiło się też przedstawienie pt. „ Czerwony Kapturek”.

W roku szkolnym 2004/2005 na emeryturę odeszła p. Aleksandra Sroczyńska - nauczycielka o najdłuższym stażu pracy w naszej szkole.

W tym też roku nasza szkoła zajęła II miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Unihokeju. Uczennica Agnieszka Makarow zajęła II miejsce w II Małej Olimpiadzie Języka Niemieckiego

W roku szkolnym 2006/2007  prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i ofertę zajęć na Drzwiach Otwartych,  które weszły na stałe do naszego kalendarium.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu szkoła wzbogaciła się o nową znakomicie wyposażoną pracownię komputerową oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej działające w bibliotece szkolnej. Wyremontowano też salę gimnastyczną i wymieniono okna w całej placówce.

We wrześniu 2007 roku powstało koło ekologiczne „ Liściaki” ( kl. IV-VI) , którego opiekunkami zostały p. K. Zduniak i p. M. Frankowska.

Koło wzięło udział w wielu ogólnopolskich projektach:

  • W roku 2007/ 2008 „Sklep-wysypisko-ulica jednokierunkowa”, którego celem były działania zmierzające do wprowadzenia w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zdobyliśmy certyfikat: Promotor recyklingu.
  • W roku 2008/2009 w akcji „ Podajmy dłoń łódzkim kasztanowcom” oraz „Psubraty” mający na celu ochronę humanitarną zwierząt.
  • W roku 2009/2010 w akcji „ Podajmy dłoń łódzkim kasztanowcom”. Uczeń Michał Dzierbicki w konkursie poetyckim o łódzkich kasztanowcach zajął II miejsce.
  • W projekcie „Akademia 3R” zdobyliśmy główną nagrodę za realizację projektu selektywnej zbiórki odpadów. Członkowie koła zorganizowali Święto Klimatu  w ramach akcji „ Nie podgrzewaj atmosfery”. Przygotowali przedstawienia: „Rady    na odpady” i „ Żeby zdrowym być”. W nagrodę za swoją działalność uczniowie wzięli udział w bezpłatnej wycieczce do Jugowa w Górach Sowich.
  • W roku 2010/2011 nasi uczniowie zdobyli III miejsce (1000 zł) w konkursie na najdłuższy łańcuch choinkowy z odpadów, III miejsce w konkursie „ Dzięki nam zima ptaków się nie ima”,  II miejsce w ogólnopolskim projekcie i konkursie „ Poradnik Odpadnik” na zaprojektowanie broszury o tematyce ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu „ Działaj w kole w swojej szkole” dzieci uczestniczyły w wycieczce do Bełchatowa  i wykonały rzeźbę z surowców wtórnych, która została zaprezentowana podczas happeningu na ul. Piotrkowskiej. Koło otrzymało certyfikat dla Szkolnych Kół Ekologicznych.

 Do cyklicznych działań koła należy zaliczyć: udział w akcji „ Zakręcone miesiące”  i „ Na tropie CD i DVD”- w 2011 roku uczennica Monika Rydz otrzymała główna nagrodę za zbieranie nakrętek; zbieranie karmy dla schroniska w akcji „ Akcja dla Ciapka”. Organizowane są także okolicznościowe wystawy poruszające problem ochrony środowiska, warsztaty ekologiczne i zajęcia terenowe.

W roku 2009 stanowisko dyrektora objęła dotychczasowa wicedyrektor szkoły pani Barbara Narkiewicz, a zastępcą została pani Katarzyna Zduniak- Niedomagała.

Nowym przedsięwzięciem, integrującym naszą szkołę ze środowiskiem lokalnym stał się majowy Piknik Rodzinny, który podobnie jak Drzwi Otwarte zagościł na stałe w kalendarzu naszej szkoły. Uczestniczą w nim uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i wszyscy nauczyciele. Biorą udział we wspólnych zabawach, konkursach, loterii i karaoke. Działa bufet,  można posilić się kiełbaską z grilla oraz przygotowanymi przez rodziców i uczniów sałatkami i ciastami.

W ostatnich dwóch latach szkoła nabrała kolorów. Pomalowano oba piętra i parter, klatki schodowe, wyremontowano toalety. Placówka wzbogaciła się o salę gier i zabaw „Radosna Szkoła”   oraz plac zabaw dla najmłodszych na boisku szkolnym. Odnowiono wiele sal lekcyjnych, które wzbogaciły się ponadto w nowe meble i sprzęt RTV.

Nasza szkoła czynnie brała udział w następujących projektach:

− unijnych: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy",  „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności” we współpracy z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

− szkolnych: „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła bez przemocy”, „Czytamy razem”

Szkoła, posiada certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Firmy Równych Szans”, „Promotor Recyklingu”

Nasi nauczyciele w ostatniej dekadzie otrzymywali za swoją pracę i zaangażowanie nagrody  i wyróżnienia:

p. Elżbieta Chruścińska  w 2006 - Nagroda Prezydenta

p. Krystyna Pietraszek w 2002 i 2009 roku- Nagroda Prezydenta,

p. Barbara Narkiewicz w 2007 roku- Nagroda Prezydenta,

p. Monika Kostera w 2010 roku- Medal KEN,

p. Bogusława Kuleszczyk w 2011 roku- Medal KEN.


Szkoła obchodziła swoje wielkie święto w piątek 25 maja 2012 r. Dzień ten był wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a uroczystości trwały cały dzień.

            O godz. 12 odbyła się część oficjalna. Władze oświatowe reprezentowali Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński i doradca Wojewody Łódzkiego Wiesława Zewald. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek i współpracujących ze szkołą instytucji, byli dyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły, a także obecne grono pedagogiczne, delegacje klas i rodzice. Były kwiaty i przemówienia. O historii i dniu dzisiejszym szkoły opowiedziała p. dyrektor Barbara Narkiewicz, a jej przemówienie zilustrowała prezentacja multimedialna. Na zakończenie części oficjalnej najmłodsi uczniowie z klas ekologicznych pokazali spektakl pt. Wiosna w lesie. Później goście mogli obejrzeć wystawę starych i nowych fotografii dokumentujących życie szkoły, galerię absolwentów, a także wystawę kronik, dokumentów i pamiątek.

            O godz. 14 rozpoczął się zjazd absolwentów. Pojawili się absolwenci z różnych roczników, również najstarszych, i spotkali się ze swymi dawnymi nauczycielami. Przemówienia na sali gimnastycznej przeszły w spontaniczne wspomnienia i dostarczyły niezwykłych wzruszeń. Absolwenci odwiedzili też swoje dawne sale lekcyjne. Przy kawie i ciastkach przypominali sobie historie z dawnych lat, wspominali nieobecnych przyjaciół.

            O godz. 16 rozpoczął się piknik dla naszych uczniów i ich rodziców. To już trzeci piknik rodzinny w naszej szkole. Było mnóstwo atrakcji: zawody sportowe, wóz strażacki, loteria fantowa. Rodzice przygotowali pyszne ciasta i sałatki, była też kiełbasa z grilla. Do tańca przygrywał zespół pana Piaseckiego, ojca naszego ucznia. Impreza zakończyła się o godz. 18.30.

            Rok szkolny 2014/2015 obfitował w wiele ważnych dla naszej szkoły wydarzeń. Udało nam się wyremontować kolejne pomieszczenia, m.in. bibliotekę oraz pracownię przyrodniczą. Podejmowaliśmy działania na rzecz ekologii – dzieci z klas I-III sadziły w przyszkolnym ogródku cebulki wiosennych kwiatów, a starsi uczniowie pisali listy dla Ziemi i uczestniczyli w pokazie mody ekologicznej, podczas którego zaprezentowali stroje wykonane z surowców wtórnych. Mieliśmy też bardzo silną ekipę reprezentującą naszą szkołę w zawodach sportowych. Uczniowie brali udział w rozgrywkach w piłce nożnej, koszykówce oraz biegach. Z zaangażowaniem kibicowali również sportowcom podczas Międzynarodowego mitingu lekkoatletycznego i Maratonu Dbam o zdrowie. Wiele dzieci uczestniczyło w wycieczkach po Łodzi oraz poza jej terenem, np. do arboretum w Rogowie, Nieborowa czy Wrocławia. Uczniowie chętnie brali udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach, tj. quiz na temat Wielkiej Brytanii, konkurs poezji śpiewanej, „Będzie bezpieczniej”, „Bajkowy bohater łódzkiego SE-MA-FORa” czy „Znam baśnie Andersena”. Jak co roku organizowaliśmy też wiele imprez okolicznościowych. Tradycyjnie odbyły się Dzień Ziemniaka, Dzień Misia, bal andrzejkowy i karnawałowy oraz piknik szkolny, natomiast w czerwcu, specjalnie dla naszych uczniów, nauczyciele zagrali w przedstawieniu pt. „Kopciuszek”.

(źródło: Kronika Szkoły Podstawowej nr 170 - im. Anieli Krzywoń w Łodzi , ul. Miedziana 1/3)