Urząd Miasta Łodzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona ina internetowa Szkoły Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo. Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Wyłączenia

 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 170 w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne ponieważ w takiej formie zostały przesłane i są objęte prawami autorskimi,
 • • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Duszyński.
 • E-mail: kontakt@sp170.elodz.edu.pl
 • Telefon: 42 674 37 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • Adres: ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź
 • E-mail: edukacja@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 48 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do Budynku znajduję się od ul. Miedzianej 1/3, w połowie długości budynku. Do wejścia prowadzą dwu spadowe schody z podjazdem dla wózków od strony prawej.

Trasa do punktu informacyjnego szkoły:

 1. Schody szerokość 3,57 m, 5 stopni szerokość stopnia ok. 36 cm wysokość 15 cm, platforma pomiędzy schodami 3,57 m na 6 m, podjazd dla wózków przez 5 stopni max rozstaw kół 91 cm, min 42 cm (podjazd jest zbyt mały i zbyt stromy dla wózka inwalidzkiego);
 2. Od schodów do drzwi wejściowych 8 kroków po skosie;
 3. Od ulicy do schodów wejściowych 10 kroków po skosie;
 4. Drzwi wejściowe 2 oddzielne skrzydła oddzielone nieruchomym panelem okiennym, drzwi o otworze 90 cm otwierane na zewnątrz;
 5. Przedsionek 3 kroki do drzwi wewnętrznych;
 6. Domofon na wysokości 1,43 m;
 7. Drzwi wewnętrzne 2 oddzielne skrzydła oddzielone panelem okiennym, drzwi o szerokości 90 cm otwierane do środka budynku; pracownik szkoły po otworzeniu drzwi udzieli wszelkich potrzebnych informacji.
 • W budynku szkoły brak wind, korytarze o szerokości roboczej 2,27 m z dwóch stron ograniczone schodami o szerokości 1,75 m, bez udogodnień dla niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Samochody parkują wzdłuż budynku na ulicy Miedzianej, brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Wstęp osoby z psem asystującym jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Serwis internetowy zawiera:

  • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
  • mapę strony ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
  • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

  Inne informacje i oświadczenia

  https://bip.uml.lodz.pl/inne-informacje/koordynator-dostepnosci/